Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni barhau i adolygu a chyhoeddi deunyddiau Iaith Gymraeg newydd ar gyfer ein gwefan:

dcfw

YNGHYLCH

Ein gweledigaeth yw creu Cymru sy’n lle gwell.

Sefydlwyd Comisiwn Dylunio Cymru gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i hyrwyddo dylunio da.

Rydym yn cefnogi awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr a chleientiaid i gipio gwerth dylunio o ansawdd uchel i gael gwell canlyniadau a gwell elw ar fuddsoddiad.

Rydym yn meithrin doniau dylunio er mwyn creu gweithlu medrus sy’n angenrheidiol ar gyfer twf ac arloesed.

Drwy hyrwyddo dylunio da a chyfleu ei fanteision, rydym yn ychwanegu gwerth ac yn helpu i gefnogi llesiant ac ansawdd bywyd gwell i bobl Cymru.

Mae’r Comisiwn yn gwybod bod costau dylunio gwael yn cynrychioli risg i ddatblygwyr a buddsoddwyr; yn lleihau’r gwerth ar gyfer y pwrs cyhoeddus; ac yn tanseilio ansawdd amgylcheddol, gwydnwch yr hinsawdd, iechyd a llesiant y cyhoedd.

Rydym yn gwybod bod dylunio da:
 
Yn uchafu effeithlonrwydd a gwerth am arian i’r eithaf.
Yn canolbwyntio ar ddefnyddwyr, gan uchafu rhwyddineb defnyddio, hygyrchedd a chynhwysiant.
Yn defnyddio adnoddau ac ynni yn effeithlon, ac yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon.
Wedi dangos ei fod yn gwella amseroedd gwella cleifion yn sylweddol ym maes gofal iechyd.
Wedi dangos ei fod yn lleihau problemau iechyd y cyhoedd sy’n gysylltiedig â thai gwael.
Yn lleihau gwaith cynnal a chadw, gwaith ailwampio costus a chostau rhedeg.
Yn gwneud cynhyrchion, lleoedd ac adeiladau yn fwy deniadol.
Yn ychwanegu gwerth ac yn gwella lles y cyhoedd.

 
Mae dylunio da yn gwneud popeth yn well.
 
Mae’r Comisiwn yn hyrwyddo dylunio da mewn pedair ffordd. Cysylltwch â ni i gael gwybod sut y gallwn ni eich helpu chi i gipio gwerth dylunio da.
Mae’r Gwasanaeth Adolygu Dyluniadau cenedlaethol yn cynnig cyfleoedd i ymgynghori yn gynnar ar gynlluniau a phrosiectau ar draws Cymru a hefyd, yn rhoi mynediad at fewnbwn arbenigol cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio.
Hyfforddiant ar gyfer awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr yn ogystal â hyfforddiant ac achrediad ar gyfer Adeiladu am Oes 12 Cymru.
Mae cymorth i gleientiaid ar gyfer cleientiaid sy’n comisiynu, yn rhoi cymorth ac arweiniad yn ystod y camau cynnar o ddatblygu’r brîff, ac yn sicrhau ein bod yn cael y tîm dylunio cywir.
Digwyddiadau, cyhoeddiadau a rhwydweithiau sy’n codi ymwybyddiaeth, ysgogi trafodaethau ehangach a chyfathrebu manteision dylunio da. Mae ein rhwydwaith HATCH yn gweithredu fel llwyfan ar gyfer talent dylunio newydd a llunwyr yr amgylchedd adeiledig sydd â syniadau ffres.

GWYBODAETH GORFFORAETHOL

Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn hyrwyddo dylunio da ar draws sectorau.

 • Ein gweledigaeth yw creu Cymru sy’n lle gwell
 • Rydym yn hyrwyddo dylunio da ac yn cyfathrebu ei fanteision
 • Rydym yn gwerthfawrogi bod yn agored, yn dryloyw, a pharchu ein gilydd mewn diwylliant lle mae gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda’n holl randdeiliaid.

Mae’r Comisiwn yn gorff arbenigol. Nid yw’n sefydliad aelodaeth neu yn gorff proffesiynol. Nid yw’n cynrychioli buddiannau unrhyw broffesiwn sengl.

Mae’r Comisiwn yn cael ei wahaniaethu gan:

 • Ei gylch gwaith amlddisgyblaethol ar gyfer yr amgylchedd adeiledig cyfan yng Nghymru
 • Tîm arbenigol, amlddisgyblaethol, sy’n cyflwyno gwasanaethau arbenigol
 • Safiad annibynnol
 • Dyfnder ac ehangder ei wybodaeth a’i brofiad
 • Ei allu i ddenu a chadw ymrwymiad pobl broffesiynol fedrus
 • Ei allu i gynnal rhwydweithiau proffesiynol ledled Cymru

Mae’r Comisiwn yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei weithgareddau, sy’n ymateb i bedwar nod strategol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei gytundeb ariannu, sef:

 • Cefnogi safonau uchel o ddylunio a phensaernïaeth yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru, drwy hyrwyddo dealltwriaeth well o faterion yn ymwneud â dylunio, a phwysigrwydd safonau da ar gyfer gwella’r amgylchedd adeiledig ymhob sector.
 • Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â Chynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, gan hyrwyddo arferion gorau ym meysydd gwaredu gwastraff a chludiant cyhoeddus.
 • Hyrwyddo arferion dylunio sy’n gydnaws â’r safonau uchaf yng nghyswllt cyfle cyfartal a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol.
 • Rhoi sylw dyladwy i hyrwyddo rhagoriaeth mewn datblygiadau cyffredin, fel stadau tai ac unedau diwydiannol, yn ogystal â hyrwyddo rhagoriaeth mewn prosiectau sy’n dwyn bri.

Comisiwn Dylunio Cymru Design Commisison for Wales yw enw masnachu DCFW LIMITED, Cwmni Cyfyngedig Preifat Rhif: 04391072, wedi ymgorffori yng Nghymru a Lloegr fel is-gwmni dan berchnogaeth lawn Llywodraeth Cymru. Mae ei Swyddfa Gofrestredig ar y 4ydd Llawr, Adeiladau Cambrian, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FL.

Y TÎM A’R BWRDD

The Team minus Ewan and Mark

Y tîm a phob un o’n Cyfarwyddwyr oni bai am ddau ohonynt.
Nid oedd Mark Hallett ac Ewan Jones yn gallu ymuno â ni ar gyfer y llun hwn, ond gallwch sgrolio i ddod o hyd i’w manylion isod.

Tynnwyd y llun ym Mhencadlys Comisiwn Dylunio Pencadlys Cymru, Ebrill 2016.

img

Gayna Jones BA Hons, FCIH, FRSA
Cadeirydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Carole-Anne Davies, BA (Hons), PG Dip. FRSA
Prif Weithredwr
Darllen mwy

img

Sue Jones, MBA, MSc, Assoc CIPD,Tech IOSH
Rheolwr Adnoddau a Chyllid
Darllen mwy

img

Jen Heal, BSc (Hons) MA, MRTPI
Cynghorydd Dylunio
Darllen mwy

img

Amanda Spence, BSc (Hons) BArch, MA, MPhil, ARB
Cynghorydd Dylunio
Darllen mwy

img

Ian Carter BSc, MA Urban Design, MRTPI
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Elinor Gray-Williams BA (Hons) BArch RIBA SCA
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Mark Hallett
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Philip Jardine
Comisiynydd, Bwrdd y Comisiynwyr
Darllen mwy

img

Ewan Jones, BSc (Hons), BArch (Hons), RIBA
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Fiona Nixon
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

img

Trevor Skempton
Comisiynydd, Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Darllen mwy

PANEL ADOLYGU DYLUNIADAU

Mae aelodau’r panel Adolygu Dyluniadau i gyd yn bobl broffesiynol wrth eu gwaith, sy’n brofiadol mewn pob math o ddatblygiadau.

Mae panelwyr Adolygu Dyluniadau yn cael eu penodi trwy gais cystadleuol am gyfnod o ddwy flynedd, ac wedi hynny, maen nhw’n cael eu hadolygu ac efallai, eu hailbenodi. Nid yw aelodau’r panel yn cael eu talu. Mae’r panel yn amlddisgyblaethol, ac yn adlewyrchu disgyblaethau dylunio trefol a thirwedd; pensaernïaeth: adeiladau, strwythurau a seilwaith mewnol; cynaliadwyedd; cynllunio; peirianneg sifil; ynni a seilwaith trafnidiaeth. Maen nhw’n unigolion sydd ag enwau da sylweddol am ragoriaeth yn eu maes.

 

NamePositionOrganisation
Toby AdamArchitectGaunt Francis Architects Cardiff & London
Jonathan AdamsArchitectCapita, Global & JA Partners, Caerleon
Maria AsenjoArchitect, Fulbright ScholarNbbj, UK, Global
Ashley BatesonSustainability & Building Services SpecialistHoare Lea & Ptnrs, Cardiff, London, Global
Jamie BrewsterArchitectHASSELL, Cardiff, Global
Simon CarneArchitect and Urban DesignerDolgellau & London
Kedrick DaviesBiomass, Urban Design and Planning SpecialistSwansea, UK, Switzerland
Ed GreenArchitectPentan, Cardiff
Michael GriffithsArchitectLatitude, Swansea & London
Michael Gwyther JonesArchitectLondon Borough of Hammersmith
Jen HealUrban Designer, PlannerDCFW, UK
Mark HallettDeveloper, ArchitectIgloo, UK
Jonathan HinesArchitect, PassivHaus SpecialistArchitype, UK
Christopher JonesArchitectArchdiocese of Cardiff
Ewan JonesArchitect/Infrastructure specialistGrimshaw, UK, Global
Helen KaneAccess ConsultantAccess Included
Martin KnightArchitect, Bridge & Structures specialistKnight Architects, UK
Alister KrattLandscape Architect, Energy SpecialistLDA, Oxford
Cora KwiatkowskiArchitectStride Treglown, UK
Andrew LinfootLandscape ArchitectCH2M, UK, Global
Mark LawtonLandscape ArchitectHLM, UK, Global
Professor Richard ParnabyArchitect, AcademicUWTSD, Swansea
Simon PowerLandscape Architect, Environmental SpecialistARUP, UK, Global
Professor John PunterUrban Design, Planning Specialist, AcademicUK
Elfed RobertsArchitect, Urban Designer, DeveloperGwalia Group, Swansea
Phil RobertsArchitect, DeveloperPhil Roberts, Carmarthenshire
Simon RichardsLandscape ArchitectLand Studio, Mold, UK
Ben SibertCivil Engineer, Bridge specialistARUP, UK, Global
Stephen SmithUrban DesignerCity & County of Swansea Council
Steven SmithUrban DesignerUrban Narrative, London, Global
Amanda SpenceArchitectDCFW, UK
Lynne SullivanArchitect, Sustainability SpecialistSustainable By Design, London, UK
Jonathan Vernon-SmithUrban DesignerUrban Design Box UK
Angela WilliamsArchitectAWilliams, UK
Richard WoodsArchitectPurcell, UK