Sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg / Scroll down for Welsh

Placemaking Wales Guide

Placemaking is a term that is used widely and has different meanings in different contexts. This guidance document builds on the Placemaking Wales Charter and sets out in more detail what placemaking means so that all involved in shaping the built environment in Wales have a clear understanding. It covers, at a high level, key aspects of placemaking that should be considered and points to further reading sources that provide greater detail on each of the aspects.

Link to document

Site and Context Analysis Guide: Capturing the value of a site

Site analysis is a critical part of the planning and design process. No development takes place in isolation - it will be influenced by the conditions of the site and will have an impact on its context. Good site and context analysis forms the foundation of good design. This guide is relevant to those commissioning, undertaking and reviewing development proposals, and is relevant to developments of all types and scales. It advocates a thorough, proportionate analysis of a site and its context as an integral part of the design process. The conclusions of the analysis can be used to inform a design framework which, when combined with key urban design and architectural principles, will establish parameters for development. The result should be an approach that maximises the potential of the site and is presented clearly in a planning application.

Link to document

Canllaw Creu Lleoedd Cymru

Mae creu lleoedd yn derm sydd yn cael ei ddefnyddio'n eang ac sydd ag ystyron gwahanol mewn gwahanol gyd-destunau. Mae'r ddogfen ganllaw hon yn adeiladu ar Siarter Creu Lleoedd Cymru, ac yn nodi'n fwy manwl beth mae creu lleoedd yn ei olygu, fel bod gan bawb sy'n ymwneud â llunio'r amgylchedd adeiledig yng Nghymru ddealltwriaeth glir. Mae'n cwmpasu, ar lefel uchel, agweddau allweddol ar greu lleoedd y dylid eu hystyried, ac yn cyfeirio at ffynonellau darllen pellach sy'n rhoi mwy o fanylion am bob un o'r agweddau.

Dogfen Gymraeg i ddod cyn bo hir

Canllawiau ar Ddadansoddi Safle a Chyd-destun: Cipio gwerth safle

Mae dadansoddi safle yn rhan hanfodol o'r broses gynllunio a dylunio. Does dim datblygiad yn digwydd ar ei ben ei hun - bydd amodau'r safle yn dylanwadu arno, a bydd yn cael effaith ar ei gyd-destun. Mae dadansoddiad da o safleoedd a chyd-destun yn ffurfio sylfaen dylunio da. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i'r rheiny sy'n comisiynu, yn ymgymryd â chynigion datblygu ac yn eu hadolygu, ac mae'n berthnasol i ddatblygiadau o bob math a graddfa. Mae'n argymell dadansoddiad trylwyr a chymesur o safle a'i gyd-destun fel rhan annatod o'r broses ddylunio. Gellir defnyddio casgliadau'r dadansoddiad i lywio fframwaith dylunio a fydd, o'i gyfuno ag egwyddorion dylunio trefol ac egwyddorion pensaernïol allweddol, yn sefydlu paramedrau ar gyfer datblygu. Dylai'r canlyniad fod yn ddull sy'n manteisio i'r eithaf ar botensial y safle, ac sy'n cael ei gyflwyno'n glir mewn cais cynllunio.

Dolen i'r ddogfen